Minimally invasive extracorporeal circulation improves quality of life after coronary artery bypass grafting.

Anastasiadis K, Antonitsis P, Kostarellou G, Kleontas A, Deliopoulos A, Grosomanidis V, Argiriadou H. 

Eur J Cardiothorac Surg. 2016, Dec; 50(6): 1196-1203. doi: 10.1093/ejcts/ezw210. Epub 2016 Jun 14.

Κείμενο