Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1411

3 Ιουνίου 2014

 

 

Μετονομασία της «Α΄ Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε «Καρδιοθωρα− κοχειρουργική Κλινική» και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι− κών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», αντικαταστάθηκε με την περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141), και ισχύει μεταβατικά σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195). β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159), η οποία ισχύει μεταβατικά σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). δ) της υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 12/6−3−2014).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Μετονομασία−Γνωστικό Αντικείμενο

Η κατά τις διατάξεις της υπ’ αρ. 25268/Β1/26−5−2004 (Β΄ 829) υπουργικής απόφασης, «Α΄ Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετονομάζεται σε «Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική». Η Κλινική εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Καρδιοχειρουργικής και της Θωρακοχειρουργικής.

 

 

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική έχει ως σκοπό: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σχετικά με τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική. γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής. ε) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη των παθήσεων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της κλινικής και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής. η) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

2. Το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.

3. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει: α) Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής που επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, β) Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος ή την εξειδίκευση σε αυτή. Διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί σε απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από μέλη του διδακτικού προσωπικού και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια. γ) Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στο πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση του Τμήματος Ιατρικής, δ) Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών Χειρουργικής Θώρακος και άλλων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. ε) Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου όπου είναι εγκατεστημένη η Κλινική και άλλων νοσοκομείων και των φοιτητών νοσηλευτικών τμημάτων των Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής και τα αντίστοιχα νοσηλευτικά τμήματα.

4. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της οικείας Κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του Διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διάφορων νόσων της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής και των γνωστικών αντικειμένων της και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.

5. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και οι λοιποί ιατροί της Κλινικής, συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών, επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας, ή παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίσταται και ο Διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

 

 

Άρθρο 3

Προσωπικό

Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας Κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών του διδακτικού προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπόλοιπων μελών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 4

Διοίκηση−Αρμοδιότητες

1. Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική διευθύνεται από μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ορίζεται κάθε φορά με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

 

 

Άρθρο 5

Εγκατάσταση−Λειτουργία

1. Η Κλινική είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» σύμφωνα με την κ.υ.α. αριθ. Α3β/οικ./4407/ 5−3−1986 (Β΄ 142), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50).

2. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87). Έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμονή των εργαζομένων στους χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο Διευθυντής ενημερώνει και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων, όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος, είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87).

 

 

Άρθρο 6

Έσοδα

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. ε' του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, και τις κληροδοσίες που καταλειπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς της οικείας κλινικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν στην κλινική.

 

 

Άρθρο 7

Τηρούμενα βιβλία

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική, είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης−εξερχόμενης αλληλογραφίας, βιβλίο βαθμολογίας φοιτητών, αρχείο ασθενών, βιβλίο) περιουσιακών στοιχείων (κτηματολόγιο), φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας και βιβλίο μεταβολών προσωπικού.

2. Με απόφαση του Διευθυντή, μπορεί ακόμα να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 

 

Άρθρο 8

Τίτλος−Σφραγίδα

1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι: «ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ο οποίος αναγράφεται σε κάθε έντυπο της. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή της Κλινικής, αναγράφονται στους χώρους του νοσοκομείου όπου είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται η κλινική.

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και στον εσωτερικό κύκλο «ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ».

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί η Κλινική για την ξενόγλωσση αλληλογραφία και τα έγγραφά της.

 

 

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Μαρούσι, 27 Μαΐου 2014

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ