Massive chest wall resection and reconstruction for malignant disease.

Foroulis CN, Kleontas AD, Tagarakis G, Nana C, Alexiou I, Grosomanidis V, Tossios P, Papadaki E, Kioumis I, Baka S, Zarogoulidis P, Anastasiadis K.

Onco Targets Ther. 2016 Apr 19;9: 2349-58. doi: 10.2147/ OTT.S 101615. eCollection 2016

Κείμενο